EN

Mágocsi Nyina
Kölcsönszavak az orosz banki szaknyelvben az oroszországi bankrendszer kialakulásának egyes stádiumaiban

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 135-146

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.12

PDF letöltése


Absztrakt

Az orosz banki szaknyelv jelentős részét alkotják a banki terminológia fejlődésének különböző időszakaiban kölcsönzött szavak. Az orosz bankrendszerben végbemenő változások tükröződtek abban a nyelvben, amely ezeket a változásokat jellemzi és leírja. A szakirodalom a lexikai egységek kölcsönzésének okait két fő csoportra osztja: nyelvire és nyelven kívülire. A tanulmány legfontosabb célkitűzése, hogy nyomon kövesse a kölcsönzött kifejezés adaptációs és integrációs folyamatát, amely több szakaszra tagolható, kezdve a fonetikai-grafikai, szemantikai, nyelvtani adaptációtól egészen a beszédben való működésig és hasznosításig (azaz a kölcsönzött szó képessé válik arra, hogy az orosz nyelv alapján származékos egységeket alakítson ki, valamint az idegen szó morfémái részt vesznek új orosz szavak képzésében). Az elemzés alapját a banki szaknyelv azon kölcsönzött egységei képezték, amelyek az oroszországi bankügy általunk kiemelt történelmi időszakaiban – a 18. század elejétől napjainkig – keletkezett szövegekben találhatók.

Kulcsszavak: adaptációs folyamat, kölcsönszavak, orosz banki szakszókincs, orosz banktörténet korszakai szaknyelv