EN

Farkas János
Gazdasági szaknyelvet tanuló hallgatók szaknyelvtanulási motivációjának statisztikai vizsgálata

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 331-349

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.27

PDF letöltése


Absztrakt

A magyar gazdasági szaknyelvet tanuló hallgatókkal végzett empirikus kutatásomban a hallgatók gazdasági szaknyelvtanulási motivációját vizsgáltam. Ezzel együtt a társadalmi háttérváltozókra is rákérdeztem. Leíró statisztikai számításokat végeztem, majd a legfontosabb és a legkevésbé preferált szaknyelvtanulási motivációs szempontok közötti különbséget párosított mintás t-próbával elemeztem. Két független mintás t-próba statisztikával vizsgáltam a hallgatói motivációval kapcsolatos állítások és a kétértékű szocioökonómiai változók közötti különbségeket. A szaknyelvtanulás megítélését azoknál a háttérváltozóknál, ahol kettőnél több kategória volt, egytényezős varianciaanalízissel és Tukey poszt-hoc teszttel vizsgáltam. Főkomponens elemzéssel különítettem el a motivációval kapcsolatos attitűdöket, majd a főkomponens értékek felhasználásával vizsgáltam a társadalmi háttérváltozók bevonásával a szaknyelvi motivációt és ehhez két független mintás t-próbát alkalmaztam. A kapott eredmények azt tükrözik, hogy a különböző szociodemográfiai háttérrel rendelkező hallgatók szaknyelvtanulási motivációi eltérnek, a szaknyelvtanulási folyamatra a különböző társadalmi háttérváltozók hatással vannak, és más és más szignifikáns eredményeket szülnek a főkomponens-elemzés során felállított szaknyelvtanulási motiváció modellem alapján.

Kulcsszavak: felsőoktatás, főkomponens elemzés, kvantitatív kutatás, leíró és többváltozós statisztikai elemzés, szaknyelvtanulási motiváció