EN

Kruták Anita
Latin alapú orvosi terminológia: tanulási szokások és nehézségek a magyar és a külföldi orvostanhallgatók körében

Reference icon

Kruták, A. (2023): Latin alapú orvosi terminológia: tanulási szokások és nehézségek a magyar és a külföldi orvostanhallgatók körében. Porta Lingua. 2023/2. 111-117
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.2.10

PDF letöltése


Absztrakt

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar elsőéves magyar és külföldi hallgatói, illetve az előkészítő évfolyam hallgatói két féléven keresztül tanulnak latin alapú orvosi terminológiát magyar és angol nyelven. A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az egészségtudományok tanulásához szükséges latin nyelvi hátteret, továbbá, hogy megismerkedjenek a latin és a görög nyelvhez köthető orvostudományi terminológiával. A magyar és a külföldi hallgatók ugyanazon nyelvtani tematika szerint haladnak, azonban a terminológiai követelmények valamennyire eltérnek: a magyar hallgatók és az előkészítő évfolyamon tanulók részletesebben tanulják az anatómiai elnevezéseket, mint az elsőéves külföldi hallgatók. Két magyar, három külföldi és két előkészítő csoport (összesen 63 fő) körében végeztem anonim, önkitöltős kérdőíves felmérést a második félév végén. A magyar és angol nyelvű kérdőívek egy- és többválaszos, nyitott és félig zárt kérdéseket tartalmaztak. A felmérés rákérdezett a korábban tanult nyelvekre, a hallgatók tanulási szokásaira és nehézségeire. Arra kerestem a választ, hogy vajon a magyar és a külföldi hallgatók tanulási szokásai hasonlítanak-e vagy mennyiben térnek el a latin terminológia tanulását tekintve, illetve ugyanazok vagy különböző területek okoztak-e nekik nehézséget a tantárgy tanulása során. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a magyar és a külföldi hallgatók tanulási szokásai eltérnek, és más-más területek nehezítik a tanulási folyamatot. Tanulmányomban ennek a felmérésnek az eredményeit mutatom be.

Kulcsszavak: latin terminológia, elsőéves orvostanhallgatók, kérdőíves felmérés, tanulási szokások, tanulási nehézségek

_____________________________________________________

The first-year Hungarian and English program students at the Faculty of Medicine, University of Szeged, as well as the students of the foundation year, study Latin based medical terminology in Hungarian and English for two semesters. The aim of this course is to provide students with the necessary background knowledge in Latin for studying health sciences and they also familiarize with the basic medical terminology related to Latin and Greek languages. Hungarian and foreign students have the same grammatical topics, but the terminology requirements are different, because Hungarian and the foundation year students learn anatomical terminology in more detail than first-year foreign students. I conducted an anonymous, self-administered questionnaire survey among two Hungarian, three foreign, and two foundation year groups (63 students in total) at the end of the second semester. The questionnaires in Hungarian and English contained single- and multiple-choice, open-ended, and semi-closed questions.  The questionnaire asked about the previously learnt languages, the students’ learning habits, and difficulties. The aim of the survey was to find out whether Hungarian and foreign students had similar or different learning habits in terms of learning Latin terminology, and whether they found the same or different areas difficult in learning the subject. The results of the survey show that the learning habits of Hungarian and foreign students differ and that different areas make the learning process more difficult. In this present paper, the results of this questionnaire are described in detail. 

Keywords: Latin terminology, first-year students, questionnaire survey, learning habits, learning difficulties