EN

Válóczi Marianna – Polcz Károly
Idegen nyelvi íráskészség-fejlesztés pozitív pszichológiai intervenciókkal

Reference icon

Válóczi, M. – Polcz, K. (2023): Idegen nyelvi íráskészség-fejlesztés pozitív pszichológiai intervenciókkal. Porta Lingua. 2023/2. 179-190
DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.2.17

PDF letöltése


Absztrakt

Az idegen nyelvi íráskészség egy rendkívül összetett produktív készség, amely a nyelvi kompetenciák mellett számos egyéb, szociolingvisztikai, kognitív, metakognitív, stratégiai kompetencia együttes működését igényli. Az idegen nyelvi írástanítási stratégia így nemcsak nyelvi szempontból fontos, hanem azért is, mert egy sor egyéb készség fejlesztésére ad lehetőséget. A tanulmány áttekinti az idegen nyelvi íráskészség-fejlesztés elméleti és gyakorlati hátterére vonatkozó szakirodalmat, kitérve az íráskészség fejlesztésének a nyelvtanulási folyamatban betöltött kiemelkedő szerepére, az írásfeladatok komplexitására, a tudatosság, a felelősségvállalás, az érzelmek és a motiváció szerepének jelentőségére. A tanulmány továbbá megvizsgálja, hogy a pozitív pszichológia és pedagógia által kínált keretek és intervenciók hogyan tudják támogatni az idegen nyelvi íráskészség fejlesztését az új generációs fiatal felnőttek (egyetemista korosztály) esetében olyan „új típusú” írásfeladatokkal, amelyek figyelembe veszik az új hallgatói generációk sajátosságait és elsősorban is a 21. századi képességek fejlesztését helyezik a fókuszba. Egy kiscsoportban végzett mikrokutatás azt mutatta, hogy érdemes a pozitív pszichológia eszköztárából meríteni az íráskészséget fejlesztő feladatok tervezésekor, mert a feladatok ilyen irányú, tudatos tervezése változást hozhat az írásfeladatok iránti gyakran nem túl pozitív nyelvtanulói attitűdben.

Kulcsszavak: íráskészség-fejlesztés, pozitív pszichológia, karaktererősségek, nyelvtanulási motiváció, felelősségvállalás

______________________________________________________

The skill of writing in a foreign language is a highly complex productive skill that, in addition to foreign language competencies, requires a coordinated functioning of a number of other; sociolinguistic, cognitive, metacognitive, and strategic competences. Thus, the teaching strategy of foreign language writing skills is important not only due to its language aspect, but also because it provides an opportunity to develop a range of other skills. The paper reviews the literature on the theoretical and practical background of developing foreign language writing skills, touching upon the outstanding role of writing skills development in the language learning process, the complexity of writing tasks, the importance of awareness, responsibility, emotions and motivation. It also attempts to explore how the frameworks and interventions offered by positive psychology and pedagogy can support the development of foreign language skills in a new generation of young (university age) adults, with ‘new types’ of writing tasks that take the specificities of a new generation of students into account and focus on the development of 21st century skills. A small-group micro-research study found that, when compiling writing tasks, it is worthwhile to draw on the tools offered by positive psychology because such consciousness in designing tasks can bring about a change in the often not very positive attitudes shown by foreign language learners towards writing tasks.

Keywords: writing skills development, positive psychology, character strengths, language learning motivation, responsibility