EN

Egyed Csilla - Fekete Judit - Hambuch Anikó - Herold Róbert
Szkizofréniával élő beteg-orvos párbeszédek nyelvészeti elemzése egy esettanulmány alapján

In: Bocz, Zs. – Besznyák, R. (eds) (2020): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. SZOKOE: Budapest. 417-429

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2020.33

PDF letöltése


Absztrakt

Jelen tanulmány egy interdiszciplináris kutatás első eredményeit kívánja bemutatni. Nemzetközi viszonylatban számos tanulmány vizsgálta a szkizofréniával élő betegek nyelvhasználatát pragmatikai aspektusból. A kutatás célja egy olyan interdiszciplináris vizsgálati módszer kidolgozása, amelynek segítségével lehetővé válhat a feltételezhetően visszatérő nyelvi mintázatok leírása és kategorizálása. Az esettanulmány első lépéseként a deiktikus elemek meglétét vizsgáltuk 1 szkizofréniával élő betegnél és 1 kontroll személynél. A kutatási korpuszt pszichológus és szkizofréniával élő beteg közötti párbeszédek alkotják. A párbeszédekben megjelenő irányítási szempontok Hemingway The End of Something című novellájára vonatkozó, 14 kérdést foglalnak magukban. A kérdésekre adott válaszok alapján vizsgálhatóak a betegek mentalizációs képességei. A beszélgetések hangfelvételen kerültek rögzítésre. Az elemzés első lépéseként a WMA hangfájlok bevitele után a beszélt nyelvi szövegek átírását a Folker 1.2 transzkripciós program végzi. A kvalitatív elemzés a korpuszban előforduló deiktikus szókapcsolatokra irányul, melyek a mentalizáció nyelvi jegyeit tükrözik. A kvalitatív módszer segítségével funkcionális nyelvészeti szempontból elemezzük a párbeszéd során feltett 14 kérdésre adott választ. Az eddigi kutatások eredményei alapján feltételezhető, hogy a szkizofréniával élő betegek nyelvhasználata zavarokat, hiányosságokat tükröz mind mikrolingvisztikai (beleértve a fonológiát, morfológiát és szintaxist), mind makrolingvisztikai szinten, pragmatikai aspektusból. Reményeink szerint a kutatás eredményei további eszközt nyújthatnak a szakemberek számára az eredményesebb pszichoterápiás konzultációkhoz és esetleges jövőbeli kommunikációs tréningekhez.

Kulcsszavak: deixis, funkcionális pragmatika, konverzáció elemzés, mentalizáció, orvos-beteg párbeszéd