EN

Porta Lingua 2018

Kiadvány letöltése PDF-ben

Tartalom

INTERKULTURÁLIS SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKFORDÍTÁS

BAJZÁT TÜNDE: Kulturális értékközvetítés az angolszász műszaki szaknyelvi könyvekben
DANKÓ SZILVIA: Alulreprezentált célnyelvi elemek a fordításban, avagy  a „szokott” esete
LOCH ÁGNES – PÁL ÁGNES: Úton a nemzetköziesítés felé – az ICCAGE projekt (20152017) a nemzetköziesítés szolgálatában
MALACZKOV SZILVIA: Explicitáció és implicitáció aránya nem professzionális fordítók angol–magyar felirataiban
NÉMETH TIMEA – HILD GABRIELLA – CSONGOR ALEXANDRA: Orvostanhallgatók interkulturális kompetenciájának fejlesztése új kurzus és új oktatási módszerek révén
SZABÓ CSILLA: Szakfordítói kompetenciaprofil, képzőintézményi SWOT-elemzés, és szakfordítói mintatanterv: a BME INYK eTransFair projektjének első eredményei
ZABÓNÉ VARGA IRÉN: A fordítás helye és szerepe a műszaki szaknyelv oktatásában
ZSUBRINSZKY ZSUZSANNA: Diplomáciai kult-túra

SZAKNYELV ÉS TERMINOLÓGIA

CSÁK ÉVA: Der vs. das Bierbike? A legújabb angol eredetű jövevényszavak meghonosodási folyamatai a német turisztikai szaknyelvi színtereken
FISCHER MÁRTA: Terminológiai tévhitek
KOŽARÍKOVÁ, HENRIETA: Types of English Financial Terms Borrowed to Slovak Context
MÁGOCSI NYINA: Az utóbbi évtizedek készen kölcsönzött orosz banki lexikája
SEIDL-PÉCH OLÍVIA: Milyen alapelvek mentén oktassuk a terminológiai ismereteket a szakfordítóképzésben?
SÉLLEYNÉ GYURÓ MONIKA: The Language of Pain: Quality, Thing and Process
TERESTYÉNYI ENIKŐ: Terminológiai rendszerek a turisztikai szaknyelvben
UGRIN ZSUZSANNA: Megosztható gondolattérképek: kommunikatív és szociokognitív terminológiaelméletek a szaknyelvoktatásban

SZAKNYELVOKTATÁS, SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

BÁNHEGYI MÁTYÁS – NAGY JUDIT: Successful Oral Presentations in Business English: A Case Study of Korean Students
BENE KRISZTIÁN: A szaknyelvoktatás múltja, jelene és jövője a Pécsi Tudományegyetem Francia Tanszékén .
CSONGOR ALEXANDRA – NÉMETH TIMEA – HILD GABRIELLA: Online eszközök az orvosi szaknyelvoktatásban
HALÁSZ RENÁTA – KÁRPÁTI ESZTER – EKLICS KATA – KOPPÁN ÁGNES: A betegközpontú szemlélet mint érték megjelenése a magyar orvosi szaknyelvoktatásban
HUSZÁR ERIKA – WIESENMAYER TEODÓRA: Telecollaboration at Various Language Levels
JÁMBOR EMŐKE – JULIA SALAMERO SESÉ: Projektalapú módszertani célok és stratégiák a spanyol nyelvórán
LAKATOS-BÁLDY ZSUZSANNA: Hola, buenos días = Szia, jó napot? A szociokulturális tartalom jelenléte vagy hiánya a spanyol nyelvkönyvek első leckéjében: kis történeti áttekintés és paradigmaváltás az oktatásban
POLCZ KÁROLY: A befektetői pitch az üzleti nyelvórán

ÁLTALÁNOS NYELVI ÉS SZAKNYELVI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE; ÉRTÉKELÉS ÉS SZÜKSÉGLETELEMZÉS

ASZTALOS RÉKA – SZÉNICH ALEXANDRA: Az autonóm nyelvtanulás támogatása felsőoktatási intézményi keretek közt – Hallgatói preferenciák
FŰKÖH BORBÁLA: Student interviews in establishing the context validity of an EAP writing task
HILD GABRIELLA – CSONGOR ALEXANDRA – NÉMETH TIMEA: Motivation and social networking in a study abroad context
KISZELY ZOLTÁN: Mit tanulhat a nyelvoktatás a nyelvvizsgáztatástól?
MÁTHÉ BORBÁLA: Szakma mögött az ember – a tanári értékközvetítést befolyásoló tényezők
VÁLÓCZI MARIANNA: Sikeres nyelvtanulók nyelvtanulási sikerattribúciói
VELJANOVSZKI DÁVID: Lost in the Maze of Needs? An Attempt to Identify and Reconcile Multifarious Student Needs in EAP

A TUDOMÁNYTERÜLETEK NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI, DISKURZUSELEMZÉS

CSÖLLE ILDIKÓ – FIGLER MÁRIA – RÉBÉK-NAGY GÁBOR: Egészségértés és táplálkozástudomány
ÉLTHES ÁGNES: (Szak)nyelvi rétegezettség egy Mirbeau-regényben különös tekintettel az építészetre
KRÁNICZ RITA – SÁRKÁNYNÉ LŐRINC ANITA – EGYED CSILLA – RÉBÉK-NAGY GÁBOR – HAMBUCHNÉ KŐHALMI ANIKÓ: Kommunikatív funkciók vizsgálata gasztroenterológus – beteg párbeszédekben
MÁGOCSI NYINA – VARGA ÉVA KATALIN: Tükörfordítások a banki és orvosi szakszövegekben
MÁTYÁS JUDIT: Anglicizmusok a marketingkommunikációban és a hétköznapi nyelvhasználatban
STURCZ ZOLTÁN: Digitális eszköztár szakmai anyanyelvünk művelésében
VIRÁGH ÁRPÁD: A professzionális és laikus felek társalgásában megnyilvánuló speciális aszimmetria a jogi tanácsadás példáján keresztül
ZRÍNYI ANDREA – DERGEZ TÍMEA – BÁN ÁGNES: Fogorvos – beteg kommunikáció a beteg szemével