EN

Porta Lingua 2016

Kiadvány letöltése PDF-ben

Tartalom

BEVEZETŐ TANULMÁNY

FISCHER MÁRTA: Mit üzennek előadásaink, mit rejtenek írásaink?

KULTÚRAKÖZI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKFORDÍTÁS

ARADI ANDRÁS: A kontextus mint a szövegértelmezés meghatározó tényezője a relevanciaelméletben és a fordítás gyakorlatában
BETÁK PATRÍCIA: BME-TFK-PROFORD mentorprogram 2016
BOCZ ZSUZSANNA: Az olasz rosso és a magyar “piros”/”vörös” átvitt értelmű jelentéseiről
HAJDU ZITA: Developing Intercultural Competencies in Foreign Language Education
HRIVÍKOVÁ, TATIANA: Value Orientation as an Instrument in Developing Intercultural Competence
NÉMETH TIMEA – SZÁNTÓNÉ CSONGOR ALEXANDRA: Intercultural Orientation of Freshmen at the Medical School of the University of Pécs
NÉMETHOVÁ, ILDIKÓ: Human Behavioural Diversity across Cultures
SZAKNYELV ÉS TERMINOLÓGIA
ÉLTHES ÁGNES: Urbanisztikai térben építészeti lexika Zola Le ventre de Paris (Párizs gyomra) című regényében
KOŽARIKOVA, HENRIETA: Borrowing of English Financial Terminology
RODEK BEGELLA ANNAMÁRIA: Poliszém szavak jelentésprioritásának módosulása a mentális lexikonban
SEIDL-PÉCH OLÍVIA: Az új helyesírási szabályzat változásai a terminológia szemszögéből
STURCZ ZOLTÁN: Megállapítások hallgatóink anyanyelvi-szaknyelvi tudatáról
SZEKRÉNYESNÉ RÁDI ÉVA: Gazdasági szaknyelvi metaforák és metonímiák szóasszociációs vizsgálata kognitív nyelvészeti megközelítésben
VARGÁNÉ KISS KATALIN: A pénzügyi terminológia fordításának néhány aspektusa

SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

CZELLÉR MÁRIA: A nyelvkönyvválasztás lehetséges szempontjai a gazdasági szaknyelv oktatásában
CZÉREOVÁ, BEÁTA – MAZUROVÁ, HELENA: The Role of Intercultural Communication in Teaching Business English
KAŠČÁKOVÁ, EVA: Key Issues in ESP Course Design
POLCZ KÁROLY: Az angol marketing szaknyelv oktatásának terminológiaközpontú megközelítése
SPICZÉNÉ BUKOVSZKI EDIT: Nyelvtanulói autonómia a felsőoktatási szaknyelvoktatásban
TAR ILDIKÓ: Memóriatechnikák alkalmazása – kérdőíves kutatás a Debreceni Egyetem hallgatóinak körében: A memória hatékony működése
WIWCZAROSKI, TROY BRIAN: Meeting Business Demands of University L2 Courses
ZSUBRINSZKY ZSUZSANNA: A sikeres tárgyalás kulcsa: az érzelmi intelligencia (EQ)

ÁLTALÁNOS NYELVI ÉS SZAKNYELVI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE; ÉRTÉKELÉS, VIZSGÁZTATÁS

CSATÁRI DÓRA: Adalékok a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi kompetenciáinak hasznosításához a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán
HEGEDŰS ANITA: PROFEX beszédértési feladat validitásának vizsgálata item-analízis alapján
KISZELY ZOLTÁN: Igazságos(abb) értékelés a magyar nyelvvizsga-szabályozás keretein belül?
NAGYNÉ BODNÁR KLÁRA – FARKAS JÁNOS – DOMONYI RENÁTA: Módszertani adalékok a gazdasági szaknyelvi vizsgákon elvárt hallás utáni szövegértési készség fejlesztéséhez a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán
VERESNÉ VALENTINYI KLÁRA: Vizsgafordítások, tanfordítások, képesítőfordítások és professzionális fordítók fordításainak tanulságai a szakfordítóképzés számára a lektori paraméterek és a lektori műveletek alapján

A TUDOMÁNYTERÜLETEK NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI, DISKURZUSELEMZÉS

GYURÓ MÓNIKA: Using Grounded Theory as a Method in the Analysis of Drug Abusers’ Language
HAMBUCHNÉ KŐHALMI ANIKÓ – SZÁNTÓNÉ CSONGOR ALEXANDRA – KRÁNICZ RITA – SÁRKÁNYNÉ LŐRINC ANITA: Szubjektív betegmegnyilatkozások az orvos-beteg dialógusok szekvenciális mintázatában
JAKUSNÉ HARNOS ÉVA: A szaknyelvi szövegek tipologizálásának lehetséges szempontjai
KRÁNICZ RITA – SÁRKÁNYNÉ LŐRINC ANITA – HAMBUCHNÉ KŐHALMI ANIKÓ – NAGY GABRIELLA – RÉBÉK-NAGY GÁBOR – BORONKAI DÓRA: Deixisek előfordulása és típusai kórházi tanórán
KURTÁN ZSUZSA – SAJGÁL MÓNIKA – VINNAI EDINA: A jelentés tisztázása jogászlaikus interakciókban
SÁRKÁNYNÉ LŐRINC ANITA – RÉBÉK-NAGY GÁBOR – KRÁNICZ RITA – HAMARNÉ SÁVAY JUDIT – HAMBUCHNÉ KŐHALMI ANIKÓ: Együttbeszélések kimenetele családorvos-beteg interakcióban
SZÁNTÓNÉ CSONGOR ALEXANDRA – NÉMETH TÍMEA: Jellegzetes nyelvi eszközök angol tudományos közlemények retorikai mozzanataiban