HU

Porta Lingua 2013

Download publication pdf

Contents

FELVEZETŐ TANULMÁNY
STURCZ ZOLTÁN: Innováció és dokumentáció a szaknyelvkutatásban: a Porta Lingua évfolyamai

KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA: Gazdasági szakszövegek fordításának kérdései

ARADI ANDRÁS: Hogyan változhat a forrásnyelvi mondatok információs szerkezete és szintaktikai formája a fordítás során

BAGAMÉRI ZSUZSANNA – NÉMETH ESZTER: Újlatin vacsoracsata. A BME Idegennyelvi Központ Újlatin szekciójának interkulturális projektje

CARLONI, GIOVANNA: Content and Language Integrated Learning in higher education: learning content subjects in English online

TATIANA HRIVÍKOVÁ: Multiculturalism and Education

KOLTAI ANDREA: University student language learning needs in an EU English specialization class at the BME

NAGY JUDIT – BÁNHEGYI MÁTYÁS: A Cultural Reader on Aboriginal Perspectives –A Project on Culture-related Teaching Material Development

NÉMETHOVÁ, ILDIKÓ: Challenges of Intercultural Communication

SPICZÉNÉ BUKOVSZKI EDIT: Mérnök-hallgatók idegen nyelvi készségeinek fejlesztéséhez használható szaknyelvi tananyagok összehasonlító vizsgálata

VARGÁNÉ KISS KATALIN: The Issues of Corporate Culture and LSP in the Practice of a Commercial Bank in Hungary

VELJANOVSZKI, DAVID: The Oral Academic Presentation at the Crossroads of Cultures

VINCZE ANDRÁS: Translation quality in the English translations of Hungarian tourist brochures

ZSUBRINSZKY ZSUZSANNA: A csend szerepe a vállalati kommunikációban

TERMINOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA
CSAPÓNÉ HORVÁTH ANDREA: Nyelvi játékok a turisztikai reklámban

BOCZ ZSUZSANNA: Zöld-e a benzin? Az olasz verde ‘zöld’ színnév átvitt értelmű jelentéseiről

FOGARASI KATALIN – WARTA VILMOS – RÉBÉK-NAGY GÁBOR: Kulturális különbségek tükröződése magyar, osztrák és német sérülésleírások terminológiájában

MÁGOCSI NYINA: Az orosz banki szaknyelv kialakulása és néhány mai jellegzetessége

MÉSZÁROS ÁGNES: A jogi terminusok kialakulása a magyar egészséggazdaságtani szakszókészletben

MITRÍK BARBARA: Legal English – Numbers under scrutiny

MURÁTH JUDIT: Terminológia-dokumentáció nemzetközi együttműködésben

VOLEK-NAGY KRISZTINA: A magyar zenei szaknyelv sajátosságai

WINTSCHALEK WALTER: A Nyelvi Központ kétoldalú, nemzetközi projektjei a katonai terminológia területén

ZRÍNYI ANDREA: Pszichoanalitikai tanulmányok terminológiai és műfaji jellemzői

TANTERV, TANANYAG, MÓDSZER
DÉVÉNY ÁGNES: Tanórai tevékenységek és nyelvtanulási formák a szaknyelviórán

DÉVÉNYI MÁRTA: A meggyőző érvelés szerepe az üzleti tárgyalásokon

LOCH ÁGNES: A dinamikus értékelés lehetőségei az idegen nyelvi íráskészség fejlesztésében

NAGANO, ROBIN LEE: ‘The effect of…’ or ‘Effect of…’? Article use in research paper titles

PÁLINKÁS MAGDOLNA: Modelling the internal structure of the motivation of BME students to learn English

SZILÁGYI ANIKÓ: A kiegészítő magánoktatás, mint világjelenség

WIWCZAROSKI, TROY BRIAN: Effective English Business Communication Training: On Developing Negotiation Skills

MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS, VIZSGÁZTATÁS
HEGEDŰS ANITA: C1 szintű nyelvi közvetítő készség értékelése a PROFEX szaknyelvi vizsgán

LUKÁCSI ZOLTÁN: Teljesítmény vs. eredmény: Adatfeldolgozási eljárások hatásai nyelvvizsgák értékelésében

TAR ILDIKÓ: Survey On Learning Skills For Students In The Faculty Of Agricultural, Food And Environmental Sciences, Debrecen University