HU

Porta Lingua 2017

Download publication pdf

Contents

INTERKULTURÁLIS SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKFORDÍTÁS

BAJZÁT TÜNDE: Interkulturális kommunikáció mérnököknek
JÁMBOR EMŐKE: Nemzetiségnevekkel kapcsolatos idiomatikus kifejezések a spanyolban. Angolosan vagy franciásan távozunk?
LOCH ÁGNES: Interkulturális kompetencia a munkaerőpiac és az oktatás szemszögéből
NÁDAI JULIANNA: Nemzetközi kapcsolatok alakulása a kommunikációs stratégiák tükrében
TELLINGER, DUŠAN: Kulturális elemek a szaknyelvi fordításokban

SZAKNYELV ÉS TERMINOLÓGIA

ÉLTHES ÁGNES: Vasúti lexika irodalmi regiszterben Zola: La bête humaine (Állat az emberben) című regényében
FOGARASI KATALIN: A kórboncolási jegyzőkönyv terminológiájának sajátosságai és XXI. századi kihívásai
KOŽARÍKOVÁ, HENRIETA: New trends and working methods in modern terminology
MÁGOCSI NYINA: Kompresszív szóalkotás a banki szaknyelvben
MÁNY DÁNIEL: Hamis barátok az orvosi szaknyelvben: francia, angol, magyar összehasonlító elemzés
POLCZ KÁROLY: Angol-magyar megfeleltetések az online marketing terminológiájában szakszótárak és internetes glosszáriumok alapján
TERESTYÉNYI ENIKŐ: Szinonimitás a magyar turisztikai szaknyelvben
VARGÁNÉ KISS KATALIN: A forrás terminus lehetséges értelmezései angol gazdasági szakszövegekben
VERESNÉ VALENTINYI KLÁRA: Hogyan válasszuk ki a megfelelő definíciót a terminus meghatározásához?

SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

ASZTALOS RÉKA – SZÉNICH ALEXANDRA: Az önszabályozó nyelvtanulás fejlesztésének lehetőségei a felsőoktatásban. Működő gyakorlatok bemutatása európai példák alapján
BÁNHEGYI MÁTYÁS – NAGY JUDIT: Developing Korean Students’ Oral Fluency in English: Considerations and Methods
BARTA ANDREA – VARGA ÉVA KATALIN: Új módszerek a gyógyszerészi latin szaknyelv oktatásában a Semmelweis Egyetemen
JARNÁ, KAROLÍNA – SZABOVÁ, KATARÍNA: E-learning at the Department of Languages TUKE
KÁRPÁTI LÁSZLÓ: A kommunikációs stratégiák szerepe az idegen nyelvek tanításában
LEŠKOVÁ, OLGA: Preparation of ESP Materials – Challenges in Efficient Language Teaching
SÁNDOR ESZTER: Csoportdinamikai folyamatok a kooperatív üzleti angol órán – egy pilot kutatás eredményei
SZÁNTÓNÉ CSONGOR ALEXANDRA – KRISÁR CSILLA – HAMBUCH ANIKÓ – NÉMETH TÍMEA: Magyar orvosi szaknyelvoktatás összehasonlító vizsgálata Norvégiában és Magyarországon
TAKÁTS ZSUZSANNA: Az orvosi terminológia oktatásának folyamata a PTE ÁOK-n

SZAKNYELVI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE; ÉRTÉKELÉS, VIZSGÁZTATÁS, SZÜKSÉGLETELEMZÉS

CZÉREOVÁ, BEÁTA – MAZUROVÁ, HELENA: Assessment as an Integral Part of Teaching Business English
EINHORN ÁGNES: Gyakorlatközösség a felsőoktatásban? Egy kísérleti jellegű pedagógiai fejlesztés bevezető szakasza
HEGEDŰS ANITA: Egészségügyi szaknyelvi fordításokban előforduló főbb hibatípusok feltérképezése
KISZELY ZOLTÁN: Eltérő itemműködés és a klasszikus tesztelemzés
KOLTAI ANDREA: Angol szaknyelvi kutatási módszerek és mérnökök nyelvi szükségletei nemzetközi tanulmányokban
NÁDAI JULIANNA: Az értékrend kialakításának kulturális aspektusai

A TUDOMÁNYTERÜLETEK NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI, DISKURZUSELEMZÉS

CSAPÓNÉ HORVÁTH ANDREA: Retorika a turisztikai reklámban
GYURÓ MONIKA: Humor, Idioms and Metaphors Common to Physicians
JAKUSNÉ HARNOS ÉVA: Szaknyelv és stratégiai kommunikáció
KURTÁN ZSUZSA: Értelmező magyarázatok nyelvhasználati jellemzői a jogban
MÁTYÁS JUDIT: Storytelling nyelvészeti megközelítésben
SÁRKÁNYNÉ LŐRINC ANITA – RÉBÉK-NAGY GÁBOR – HAMBUCH ANIKÓ – KRÁNICZ RITA: Az egészségügyi intézményi kommunikáció változása és a párbeszédek szekvenciális mintázata
STURCZ ZOLTÁN: Nyelvek, szaknyelvek, nyelvhasználat – magyar szemmel – az első világháborúban
ZRÍNYI ANDREA: Interakciók a fogorvos-beteg kommunikációban
ZSUBRINSZKY ZSUZSANNA: Nyelvi kifejezőeszközök a diplomácia szaknyelvben